"เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง" : การประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ
 
 
มหามงคลวโรกาส ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
ร่วมเฉลิมฉลอง
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐
เมนูหัวข้อ
กคพ. on facebook
โครงงาน on facebook
ที่ปรึกษาโครงการ
คณะกรรมการโครงการ
เอกสารโครงการ
MoralProjectChannel - VDOตัวอย่างโครงงานฯ
Tatiyampi
รักดีไม่โดดเดี่ยว
กระดานข่าว
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ตั้งชื่อการ์ตูนสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรา
ค้นหา
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 65,535
สมาชิกคนล่าสุด: comefearcibia
ผู้สนับสนุนโครงการ


๑๑ . คณะกรรมการกลาง
๑. พระมหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าพระวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดยานนาวา

๒. พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส นักวิจัยและพระวิทยากรโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วัดสุทัศนเทพวราราม
ประธาน กคพ. และ ประธาน โครงการการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ

๓. พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท พระวิทยากรหัวหน้ากลุ่มพัฒนาจิต “เพื่อชีวิตดีงาม” วัดสระเกศ กรุงเทพฯ

๔. พระเจษฎา สมาหิโต พระวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอ่างทอง วัดลานช้าง จังหวัดอ่างทอง

๕. พระสรยุทธ์ ชยปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่

๖. รศ.บุญนำ ทานสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

๗. รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ เหรัญญิก กคพ.

๘. ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

๙. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๑๐. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

๑๑. นายปกรณ์ ตันสกุล รองอธิบดี กรมการศาสนา

๑๒. นายพงษ์ชัย ศรีพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๑๓. นางสาววิไลวรรณ ถึกไทย ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

๑๔. นางบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้บริหารโรงเรียนทอสี และเครือข่าย ๓ ประสาน ร.ร.วิถีพุทธ

๑๕. นางสาวอนินทิตา โปษะกฤษณะ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย-บ้านพุทธประถมและเครือข่าย ๓ ประสาน ร.ร.วิถีพุทธ

๑๖. ดร.ไพรัช สู่แสนสุข อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

๑๗. นายพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา ศิลปินธรรมะบันเทิง กลุ่มเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา

๑๘. ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผู้ประสานงาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการ กคพ.


สถานที่ติดต่อ: ศูนย์ประสานงานการประกวดโครงงานคุณธรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
โทร. ๐๒-๒๘๐-๕๕๖๐ โทรสาร ๐๒–๒๘๑–๕๒๑๖ หรือ ๐๒ ๒๘๑ ๐๘๒๘
E-mail: moralproject@gmail.com
Website โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ: http://inno.obec.go.th/project/bud/
Website โครงการประกวดโครงงานคุณธรรม: http://www.moralproject.net
Website กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ: http://www.kalyanamits4buddhist.net
๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๘
สู่ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงงานคุณธรรม ที่ดีที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร?

เป็นงานใหญ่ของโรงเรียน นักเรียนมาช่วยนำเสนอให้

เป็นงานของคุณครูที่ต้องการมีผลงาน จึงให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานของคุณครูที่อดทนดูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่ไหวแล้ว สั่งบังคับให้นักเรียนมาทำ

เป็นงานที่นักเรียนรวมกลุ่มกันคิดริเริ่มขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาของตนเองหรือของโรงเรียน-ชุมชน โดยมีคุณครูหรือผู้บริหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน

คุณต้องล็อกอินก่อน.